|

สมาชิกสโมสร โรตารีเพชรสุพรรณ จำนวนสมาชิกทั้งหมด 21 ท่าน อัพเทดเมื่อวันที่ 20/08/64

 • ชื่อ-นามสกุล : นย. เสมา อำนวยวัฒนกุล
 • Name-Lastname : P.  Sema Aumnuaiwattanakul
 • Membership : 6088944
 • อาชีพ : other /อื่นๆ    ประเภท นักพัฒนา

 • ชื่อ-นามสกุล : นยก. สุคนธ์ แสงทอง
 • Name-Lastname : CP. Sukon Sangthong
 • Membership : 8236497
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : นยล. เทียนชัย ปิ่นวิเศษ
 • Name-Lastname : PE. Tianchai Pinvises
 • Membership : 9966649
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : ผชภ. ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์
 • Name-Lastname : AG. Jantana Jangprajuk
 • Membership : 10776932
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. เปรมจิตต์ ลือสกลกิจ
 • Name-Lastname : PP. Premjit Luesakulkit
 • Membership : 6096528
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ปิยภัทธ เจริญสุข
 • Name-Lastname : PP. Piyapat Charoensuk
 • Membership : 8236500
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ธนัทเดช สุวรรณิก
 • Name-Lastname : PP. Tanatdech Suwannik
 • Membership : 8236745
 • อาชีพ : Real Estate /อสังหาริมทรัพย์    ประเภท อสังหาริมทรัพย์ - ที่อยู่อาศัย

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. น้ำเพ็ชร ศรีกุลยนันทน์
 • Name-Lastname : PP. Nampeth Srikullayanunt
 • Membership : 8236816
 • อาชีพ : Public Utilities /สาธารณูปโภค    ประเภท สาธารณูปโภค - โทรศัพท์

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. นิศานาถ ศรีศักดา
 • Name-Lastname : PP. Nisanat Srisakda
 • Membership : 9462299
 • อาชีพ : Real Estate /อสังหาริมทรัพย์    ประเภท อสังหาริมทรัพย์ - ที่อยู่อาศัย

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ปิยนาฏ  ปิยะรัตน์
 • Name-Lastname : RTN. Piyanart Piyarat
 • Membership : 10776921
 • อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ /ครู    ประเภท การศึกษา - ประถมศึกษา

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. เอกอนันต์ วงศ์จตุพัฒน์
 • Name-Lastname : RTN. Ekanun Wongjatupat
 • Membership : 10817868
 • อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว /ธุรกิจส่วนตัว    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ณิชาภัทร​  พวงจิตร
 • Name-Lastname : RTN. Nichapat Puangjit
 • Membership : 10817875
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. อดุลย์ พลายจั่น
 • Name-Lastname : RTN. Adon Phlaichan
 • Membership : 8236855
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ปารณีย์ วงศ์จตุพัฒน์
 • Name-Lastname : RTN. Paranee Wongchatupat
 • Membership : 8853574
 • อาชีพ : Book /หนังสือ    ประเภท หนังสือ - การจัดจำหน่าย

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ภัสสกร เพ็ชรกิจ
 • Name-Lastname : RTN.  Passakorn  Phetkit
 • Membership : TM31086601
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. มณฑา จำปาเงิน
 • Name-Lastname : RTN. Mondha Jumpangern
 • Membership : TM31086602
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ทวิช ลินวล
 • Name-Lastname : RTN. Twich Language
 • Membership : TM31086603
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. วัคลีย์ ภัทรโกศล
 • Name-Lastname : RTN. Walley Pattarakosol
 • Membership : TM31086604
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. เจริญ เพ็ชรกิจ
 • Name-Lastname : RTN. Charoen Phetkit
 • Membership : TM31086605
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ปรางค์พิมล  บุญสูง
 • Name-Lastname : RTN. Prangpimol Boonsung
 • Membership : TM31086607
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. สุรีพร​ สารสุวรรณ
 • Name-Lastname : RTN. Sureeporn Sansuwan
 • Membership : TM671701001
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ