|

ประวัติสโมสร โรตารีเพชรสุพรรณ

ประวัติการก่อตั้ง

รหัสสโมสร 83583

ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง : ผวภ.นพ.พรชัย บุญแสง

ผู้แทนพิเศษการก่อตั้ง : นายพิสิษฐ์ อำนวยวัฒนกุล

สโมสรผู้อุปถัมภ์ : สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

วันที่รับสารตราตั้ง : 16 ธันวาคม 2553

นายกก่อตั้งสโมสร : นยก.สุคนธ์ แสงทอง

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสนามแบดมินตันสุพรรณบุรี

วัน/เวลาประชุม : วันเสาร์ที่2,3ของเดือน เวลา 18.00 – 20.00 น.

สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร : 29/3  หมู่ 4 ต.สนามชัย อ. เมือง  จ. สุพรรณบุรี  72000 

 

Admission date December 16,2010

Place of club meeting :Suphanburi badminton court

Meeting day / Time : Saturday 6.00-8.00 pm.