|

ทำเนียบนายกสโมสร โรตารีทับเที่ยง

 • นายกปี : 2567-2568
 • ชื่อ-นามสกุล : นย. อภัสรา เลี้ยงสกุล
 • Name-Lastname : Executive Secretary อภัสรา เลี้ยงสกุล
 • Membership : -

 • นายกปี : 2566-2567
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ธนวัตถ์  รอดเข็ม
 • Name-Lastname : PP. ธนวัตถ์  รอดเข็ม
 • Membership : -

 • นายกปี : 2565-2566
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ปฏิพล อัยราชธนารักษ์
 • Name-Lastname : PP. ปฏิพล อัยราชธนารักษ์
 • Membership : -

 • นายกปี : 2564-2565
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. หรัช ณ ระนอง
 • Name-Lastname : PP. หรัช ณ ระนอง
 • Membership : -

 • นายกปี : 2563-2564
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. คณินทร์ เอื้อศรีทองกุล
 • Name-Lastname : PP.Col. คณินทร์ เอื้อศรีทองกุล
 • Membership : -

 • นายกปี : 2562-2563
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์
 • Name-Lastname : PP. Charnwit Srisuthipong
 • Membership : 8477685

 • นายกปี : 2561-2562
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ธโนภาส สินไชย
 • Name-Lastname : PP. Thanophas Sinchai
 • Membership : 8477708

 • นายกปี : 2560 - 2561
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. เสกสรร ชยันเกียรติ์
 • Name-Lastname : PP. Seksan Chayunkiat
 • Membership : 9475002

 • นายกปี : 2559 - 2560
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. รัชชสิทธิ์ ธนาสุวเศรษฐ์
 • Name-Lastname : PP. Ratchasit Thanasuwaset
 • Membership : 8970987

 • นายกปี : 2558-2559
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วรวัฒน์ วงษ์สุรีย์รัตน์
 • Name-Lastname : PP. Vorawat Wongsureerat
 • Membership : 8477510

 • นายกปี : 2557-2558
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วัชชระ จอประเสริฐกุล
 • Name-Lastname : PP. Watchara Jorprasertkul
 • Membership : 8477669

 • นายกปี : 2556-2557
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. เปล่งแสง ชยันเกียรติ
 • Name-Lastname : PP. Plengsang Chayunkiat
 • Membership : 8477519

 • นายกปี : 2555-2556
 • ชื่อ-นามสกุล : อผภ. ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์
 • Name-Lastname : PDG. Paikit Hoonpongsimanont
 • Membership : 6657976