|

ประวัติสโมสร โรตารีทับเที่ยง

ประวัติการก่อตั้ง

รหัสสโมสร 84447

ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง : ผวภ.อรชร สายสีทอง

ผู้แทนพิเศษในการก่อตั้ง : ผวภ.ศรัณย์ ลีลาชุติพงศ์

สโมสรผู้อุปถัมภ์ : สโมสโรตารีตรัง 

นายกก่อตั้งสโมสร : นยก.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

สถานที่ประชุม : ร้านสินโอชา 

วัน/เวลาประชุม : วันพุธ เวลา 20.00 น.

สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร : 18/1 ถ.บางรัก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

 

Place of club meeting : 18/1 Bang Rak Rd., Thap Thiang, Amphone Muang Trang, Trang, 92000

Meeting day / Time : Wednesday / 20.00 hrs

 

7.5518679999999998 99.595543000000006