|

คณะกรรมการบริหารสโมสร โรตารีทับเที่ยงคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีทับเที่ยง
ปี 2566-2567


นย. ธนวัตถ์ รอดเข็ม
นายกสโมสร

นยล. อภัสรา เลี้ยงสกุล
เลขานุการสโมสร

อน. ชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์
ประธานมูลนิธิ

อน. เปล่งแสง ชยันเกียรติ
ประธานสมาชิกภาพ

อน. ธโนภาส สินไชย
ประธานบริหารสโมสร

อน. เสกสรร ชยันเกียรติ์
ประธานบำเพ็ญประโยชน์

อน. คณินทร์ เอื้อศรีทองกุล
ประธานภาพลักษณ์สาธารณะ

อน. วัชชระ จอประเสริฐกุล
เหรัญญิก