|

สมาชิกสโมสร โรตารีโพธาราม จำนวนสมาชิกทั้งหมด 19 ท่าน อัพเทดเมื่อวันที่ 20/08/64

 • ชื่อ-นามสกุล : นย. ภณิชชา จงสุภางค์กุล
 • Name-Lastname : P. Panitcha Jongsupangkul
 • Membership : 11370893
 • อาชีพ : อาจารย์ /มหาวิทยาลัย    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อผช. เจริญ ด้วงเผือก
 • Name-Lastname : PAG. Jaroen Dvungphoek
 • Membership : 5458709
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อผช. ธิดา กวงเมี้ย
 • Name-Lastname : PAG. Thida Kuangmia
 • Membership : 8127254
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อผช. สมชาย กมลพันธ์ทิพย์
 • Name-Lastname : PAG. Somchai Kamolpantip
 • Membership : 5458706
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อผช. ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์
 • Name-Lastname : PAG. Kwanjai Kumolpanthip
 • Membership : 8607535
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. นิคม พุทธา
 • Name-Lastname : PP. Nikom Puttha
 • Membership : 11073183
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วิฑูรย์ รัศมินทราทิพย์
 • Name-Lastname : PP. Vitoon Rusmintratip
 • Membership : 11308973
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อภิชัย ไวศยดำรง
 • Name-Lastname : PP. Apichai Wisayadamrong
 • Membership : 1897071
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วิชัย ยานุวิริยะกุล
 • Name-Lastname : PP. Vichai Yanuviriyakul
 • Membership : 2177496
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วัฒน์อานนท์ อดิศรวรวุฒิ
 • Name-Lastname : PP. Vatarnon Adisornvoravut
 • Membership : 2177498
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วสุ กุลโสภณพงศ์
 • Name-Lastname : PP. Vasu Kulsoponpong
 • Membership : 3412978
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ชัยนคร นันทานิช
 • Name-Lastname : PP. Chainakorn Nantanich
 • Membership : 6005030
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ธีระ อารักษ์วิชานันท์
 • Name-Lastname : PP. Teera Arrakvichanant
 • Membership : 831570
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สมศักดิ์ เจียมฉวี
 • Name-Lastname : PP. Somsak Jiemchawee
 • Membership : 3350633
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สมบูรณ์ กวงเมี้ย
 • Name-Lastname : PP. Somboon Kuangmia
 • Membership : 831596
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. กุลทิวา กวงเมี้ย
 • Name-Lastname : PP. Kultiwa Kuangmia
 • Membership : 8607531
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. จินตนา รักสมบัติ
 • Name-Lastname : RTN. Jintana Ruksombad
 • Membership : 11372799
 • อาชีพ : /    ประเภท

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. วิจิตร สิริวรรณศีลปี
 • Name-Lastname : RTN. Vijit siriwanasin
 • Membership : 11692267
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. สมบัติ หุ่นประเสริฐ
 • Name-Lastname : RTN. Sombut Hunprasert
 • Membership : 11692289
 • อาชีพ : Unknown /ไม่ระบุ    ประเภท ไม่ระบุ