|

คณะกรรมการบริหารสโมสร โรตารีโพธารามคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีโพธาราม
ปี 2566-2567


นย. ภณิชชา จงสุภางค์กุล
นายกสโมสร

อผช. เจริญ ด้วงเผือก
ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

อผช. ธิดา กวงเมี้ย
ประธานฝ่ายภาพลักษณ์

อผช. สมชาย กมลพันธ์ทิพย์
ที่ปรึกษาสโมสร

อผช. ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์
ประธานฝ่ายมูลนิธิ

อน. นิคม พุทธา
เลขนุการสโมสร

อน. วิฑูรย์ รัศมินทราทิพย์
อุปนายก 1

อน. อภิชัย ไวศยดำรง
อุปนายก 4

อน. วิชัย ยานุวิริยะกุล
เหรัญญิกสโมสร

อน. วัฒน์อานนท์ อดิศรวรวุฒิ
อุปนายก 2

อน. วสุ กุลโสภณพงศ์
ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ

อน. ชัยนคร นันทานิช
คณะกรรมการด้านชุมชน

อน. ประดิษฐา การะเกตุ
ปฎิคมสโมสร

อน. ธีระ อารักษ์วิชานันท์
อุปนายก 3

อน. สมบูรณ์ กวงเมี้ย
ประธานฝ่ายต่างประเทศ

รทร. สมบัติ หุ่นประเสริฐ
คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

อน. กุลทิวา กวงเมี้ย
ประธานข้อมูล My Rotary

อน. นญกร วงศ์หิรัญ
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

รทร. จินตนา รักสมบัติ
คณะกรรมการด้านอาชีพ

รทร. เอนก กัลยาพิเชษฏฐ์
คณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพ

อน. สมศักดิ์ เจียมฉวี
คณะกรรมการฝ่ายมูลนิธิ

อน. เล็ก อัตตาหกุล
คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

รทร. วิจิตร สิริวรรณศีลปี
คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร

อน. ปวริศ การะเกตุ
ประธานฝ่ายบริการชนรุ่นใหม่