|

ประวัติสโมสร โรตารีอีคลับภาค 3330

ประวัติการก่อตั้ง

รหัสสโมสร 85024

ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง : ผวภ.สมภพ ธีระสานต์

ผู้แทนพิเศษการก่อตั้ง : อน.สุชิน กอไพศาล, อน.เผชิญ ตันมณี,อน.อภิพัฒน์ โสภาลดาวลัย

สโมสรผู้อุปถัมภ์ : สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

วันที่รับสารตราตั้ง : 13 เมษายน 2556

นายกก่อตั้งสโมสร : นยก.ลินดา นครชัย

สถานที่ประชุมของ e-club : ร้านอาหารในเมือง จ.กาญจนบุรี

วัน/เวลาประชุม : ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2,3,4 ของเดือน เวลา 12.00 น.

สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร : 14 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

 

Admission date Oct 5,2018

Meeting day / Time : Every Thu, 1st 2rd and 3rd of the month. 12.00 Am.