|

ประวัติสโมสร โรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติการก่อตั้งสโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
      อำเภอบ้านนาสารได้รับการประสานงานจากสโมสรโรตารีสุราษฏร์ธานี สโมสรศรีตาปี และ สโมสรโรตารีเพชรตาปี สนับสนุนก่อตั้งสโมสรโรตารี เป้าหมายครั้งแรกที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องโรตารีให้กับบุคคลสำคัญ นักธุรกิจ แต่ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการก่อตั้งสโมสร จึงต้องชะลอไว้ก่อน
     อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นที่จุดประกายใหม่ให้เกิดการประสานงานการก่อตั้งสโมสรอีกครั้ง โดยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนาสาร นายการุณ บุญกล่อม ท่านมีความเห็นที่ดี มีความประสงค์ให้มีองค์กรโรตารีขึ้นที่อำเภอบ้านนาสาร ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าร่วมการประชุมที่อำเภอเวียงสระ และมีความเข้าใจในเรื่องของโรตารี
     เมื่อได้รับการประสานงานจากผู้ช่วยผู้ว่าการภาคละม้าย วัฒนะโภคา ได้ตอบรับการก่อตั้งสโมสรในอำเภอบ้านนาสารทันที จากนั้นนายอำเภอบ้านนาสาร นายธีรพล ช่วยเรียง ได้รับการประสานงานจากท่านนายกรับเลือกธัชมาศ ศุภตระการสุข สโมสรโรตารีศรีตาปี เพื่อขอดำเนินกิจกรรมก่อตั้งสโมสร ทั้งนายอำเภอบ้านนาสาร และนายกเทศมนตรีบ้านนาสาร ได้ให้การสนับสนุนคัดสรรบุคลป้าหมายมาแนะนำให้พบ ได้โอกาสเปิดประชุมสมาชิกได้เรียนเชิญ ของอำเภอบ้านนาสารร่วมกับสโมสรโรตารีสุราษฏร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี สโมสรโรตารีเพชรตาปี พร้อมกัน ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มิ.ย.2558 ณ ห้องประชุมของท่านนายอำเภอบ้านนาสาร , ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร และ ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิ.ย. 2558
     ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร ในการประชุมทุกครั้งจะมีสมาชิกทั้งสามสโมสรจากอำเภอเมืองเข้าร่วมให้ความรู้เรื่องของโรตารีทุกขั้นตอน เพื่อใช้เป็นการดำเนินการบิรหารของสโมสรทุกครั้ง จนสามารถประชุมเต็มรูปแบบโดยสมาชิกก่อตั้งดำเนินการคัดเลือกนายกก่อตั้ง มติในที่ประชุมครั้งนั้นได้เสนอ นายไพสิทธิ์ เหมือนแก้ว เป็นนายกก่อตั้ง ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสรรหาสมาชิก คัดเลือกคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งตั้งชื่อสโมสรว่า "สโมสรโรตารีบ้านนาสาร" ซึ่งมีสมาชิกก่อตั้งได้ครบ 20 ท่าน
     ได้รับศาลตราตั้ง วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เป็นสโมสรน้องใหม่ ลำดับที่ 103 ของภาค 3330 โรตารีสากล เป็นลำดับที่ 332 ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย
     การเปิดประชุมเป็นทางการครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร โดยนายกก่อตั้ง นายไพสิทธิ์ เหมือนแก้ว มีท่านผู้ว่าการภาค ธีระนันท์ วงศ์หล่อ เข้าร่วมประชุมกล่าวแสดงความยินดี อดีตผู้ว่าการภาค วิชัย มณีวัชรเกียรติ สนเทศโรตารี ปิดประชุมอย่างสมบูรณ์แบบ