|

ประวัติสโมสร โรตารีลัดหลวง

ประวัติการก่อตั้ง

รหัสสโมสร 65717

ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง : ผวภ.เสริมศักดิ์  ปิยธรรม

ผู้แทนพิเศษในการก่อตั้ง : นยก.สมชาย อินทรขาว

สโมสรผู้อุปถัมภ์ : สโมสรโรตารีพระประแดง

วันที่รับสารตราตั้ง : 9 มิถุนายน 2547

นายกก่อตั้งสโมสร : นยก.ศิวพล  ศรีอ่ำดี

สถานที่ประชุม : ร้าน เตี๋ยว ตำ หม้อ ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัด สมุทรปราการ  10130

วัน/เวลาประชุม :วันจันทร์ เวลา 19.00 น.

สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร : 586/6 ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

บริจาคให้มูลนิธิโรตารี : พอลแฮริสเฟลโล 9 คน (พ.ศ. 2554)

 

ประวัติความเป็นมา

              ด้วยสโมสรโรตารีพระประแดง ได้มีการศึกษาพื้นที่ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ด้านการประกอบอาชีพพบว่า ส่วนหนึ่งเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม  มีความหลากหลายในสาขาอาชีพและประกอบกับมีสมาชิกสโมสรโรตารีพระประแดง ที่มีสถานที่อาศัยในชุมชนแห่งนี้ได้สำรวจความเป็นไปได้ที่จะก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งใหม่ จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรประจำ 2546-2547  โดยมีนายกธีรพงษ์  มูลประหัส  เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีมติให้ดำเนินการก่อตั้งพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจาก อน.ศิวพล ศรีอ่ำดี และ รทร.เกรียงไกร ศรีเพ็ชรวรรณดี สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีพระประแดง อาสาที่จะเป็นผู้นำในการก่อตั้งสโมสรชั่วคราวลัดหลวง  สำหรับการบริหารจัดการที่จะก่อตั้งสโมสรโรตารีชั่วคราวลัดหลวงครั้งนี้ ได้มีท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 14 คือ นยก.สมชาย อินทรขาว  เป็นผู้ร่วมวางแผนงานและแต่งตั้งคณะกรรมการขยายสโมสรเพื่อเข้าประชุม และ เป็นที่ปรึกษาของผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่  ซึ่งมีรายชื่อ คณะกรรมการขยายสโมสร ดังนี้

    1.นย.ธีรพงษ์  มูลประหัส

    2.นยล.อารักษ์  ศิรโรรัตน์วานิช

    3.อน.วินัย  อุดมเพทายกุล

    4.อน.ไพโรจน์  บรรเริงศรี

    5.อน.สมศักดิ์  ธารพิชญ์ประเสริฐ

    6.อน.สังข์  เลาห์ขจร

    7.อน.สมยศ  โรซาร์พิทักษ์

    8.อน.รศ.เกษม   เพชรเกตุ

    9.อน.ชินวัฒน์   ลิ้มรัตนดำรง

   10.อน.วิชัย  เอกภพณรงค์

   11.อน.นพ ศิริพงษ์  ถมสุวรรณ

                         โดยการมอบหมายให้ อน.สังข์  เลาห์ขจร ประธานคณะกรรมการเพื่อการขยายสโมสร  โดยมีการจัดประชุมครั้งแรกที่เทศบาลเมืองลัดหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547  เวลา 19.00 น. โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 14  ท่าน นยก.สมชาย  อินทรขาว เป็นประธานในที่ประชุมและ ทางภาค 3330 ได้แต่งตั้งให้ นยก.สมชาย  อินทรขาว เป็นผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาค ในการก่อตั้งสโมสรใหม่ โดยใช้ชื่อว่าสโมสรโรตารีชั่วคราวลัดหลวง  สำหรับการประชุมครั้งแรกนี้ ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 37  ท่าน โดยมีสโมสรโรตารีพระประแดงทำหน้าที่พี่เลี้ยงมาร่วมงาน 18 ท่าน พร้อมทั้งมีสโมสรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมให้กำลังใจ  มีสโมสรโรตารีสมุทรปราการ  1  ท่าน  สโมสรโรตารีสำโรง 5 ท่าน  สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์  5 ท่านและท่านนายอำเภอพระประแดง นายจักรพงศ์  เปี่ยมเมตตา และ พ.ต.อ.มนต์ชัย  ตั้งมั่น  ผู้กำกับการสภ.พระประแดงได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยวันพุธที่  9  มิถุนายน พ.ศ.2547 โรตารีสากลลงนามในสารตราตั้ง  รับสโมสรโรตารีลัดหลวงเข้าเป็นสมาชิกของโรตารีสากล  วันจันทร์ที่  9  สิงหาคม พ.ศ.2547 วันฉลองรับสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้ง ณ ห้องประชุมสนามไดร์ฟกอล์ฟ 76 ถนนสุขสวัสดิ์  อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

Admission date June 9,2004

Place of club meeting : Driving Range Suksawad 76

Meeting day / Time : Monday 7.00 pm.