Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับสโมสรอินเทอร์แรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา และ สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารียะลา ในโอกาสแห่งพิธีฉลองสารตราตั้ง และสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2561-2562


วันที่ 2018-09-19

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 ทั้ง 2 สโมสร เป็นสโมสรคู่พี่คู่น้องในสถานที่ก่อตั้งแห่งเดียวกัน เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 # อน.วีระ หริจันทนะวงศ์ ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค 

 
เอกสารแนบ :