Language: ,

ชื่อสโมสรโรตารีี : สามพราน Sampran


Export To Excel
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 6 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name
1 นย. / P.
ชนานุช ระวังภัย
Chnanuch Rawangpai
1 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี
2 การอบรม Grant Management
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
3 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
4 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
5 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ
6 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2559-2560
โรงแรมพีลูส โฮเทล
2 อน. / PP.
กิมล้วน แซ่อึ้ง
Kimluan Sae Ung
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การพัฒนาสมาชิกภาพ/มูลนิธิโรตารี/ผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมริเวอร์
4 งานประกวดรางวัล
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
5 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
6 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
3 อน. / PP.
ณสิริ อภิวรเจริญ
Nasiri Apiwaracharoen
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
4 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
5 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
6 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี
7 งาน Award Night
โรงแรมทวินโลตัส
8 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
9 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
10 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
11 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ
12 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2559-2560
โรงแรมพีลูส โฮเทล
4 อน. / PP.
ลี เทียน จิน
lee tiew-chin
5 อน. / PP.
ชัชวาลย์ จันทร์ละมูล
chatchawan junlamoon
6 รทร. / RTN.
บุญ รัตนขจิตวงศ์
Boon Rattanakajitwong
 

สมาชิกใหม่ที่รอ ID 1 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name
1 อน. / PP.
ธัชนันท์ มีศิริ
Thachanan Meesiri