Language: ,

ชื่อสโมสรโรตารีี : สามพราน Sampran


Export To Excel
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 6 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name
1 นย. / P.
ชนานุช ระวังภัย
Chnanuch Rawangpai
1 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี
2 การอบรม Grant Management
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
3 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
4 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
5 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ
6 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2559-2560
โรงแรมพีลูส โฮเทล
7 ครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
8 ประชุมรวมรอบเช้า
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
9 การประชมุ ระหว่างเมืองครัง้ ที่ 2 ปี 2560-2561
โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
10 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
11 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
12 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
13 การอบรม Grant Management
โรงแรมซี
14 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
15 การสัมมนาภาพลักษณ์
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
16 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562
โรงแรมพีลูส โฮเทล
17 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
18 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
19 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
20 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
2 อน. / PP.
กิมล้วน แซ่อึ้ง
Kimluan Sae Ung
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การพัฒนาสมาชิกภาพ/มูลนิธิโรตารี/ผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมริเวอร์
4 งานประกวดรางวัล
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
5 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
6 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
3 อน. / PP.
ณสิริ อภิวรเจริญ
Nasiri Apiwaracharoen
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
4 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
5 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
6 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี
7 งาน Award Night
โรงแรมทวินโลตัส
8 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
9 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
10 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
11 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ
12 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2559-2560
โรงแรมพีลูส โฮเทล
13 การประชุมสรุปกิจกรรม ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
14 ประชุมรวมรอบเช้า
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
15 การประชมุ ระหว่างเมืองครัง้ ที่ 2 ปี 2560-2561
โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
16 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
17 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
18 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
19 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
20 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
21 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562
โรงแรมพีลูส โฮเทล
22 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
23 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
24 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
4 อน. / PP.
ลี เทียน จิน
lee tiew-chin
5 อน. / PP.
ชัชวาลย์ จันทร์ละมูล
chatchawan junlamoon
6 รทร. / RTN.
บุญ รัตนขจิตวงศ์
Boon Rattanakajitwong
 

สมาชิกใหม่ที่รอ ID 1 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name
1 อน. / PP.
ธัชนันท์ มีศิริ
Thachanan Meesiri