Language: ,

ชื่อสโมสรโรตารีี : หาดใหญ่ Hat-Yai


Export To Excel
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 26 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name
1 กิตติมศักดิ์ / Honorary
ประยูร วงศ์ปรีชากร
Prayoon Vongprechakorn
2 นย. / P.
นรีรัตน์ บุญช่วย
Nareerat Boonchuay
1 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
2 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
3 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
4 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
5 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
6 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
โรงแรมไดมอนพลาซา
3 นยล. / PE.
อภิญญา ลับกฤชคม
Apinya Lupkritkom
1 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
2 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
3 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
4 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
4 อน. / PP.
เดชา ธรรมปรีชาถาวร
Decha Thampreechataworn
5 อน. / PP.
ชวลิต จิตติพาณิชย์
Chavalit Chittipanich
1 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
3 สัมมนาผู้นำภาค ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
4 การประชุมผู้แทนสโมสร ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
5 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 1) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
6 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
7 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
6 อน. / PP.
พิชัย จงไพรัตน์
Pichai Jongpairat
7 อน. / PP.
ชรัญญา เหรียญมโนรมย์
Charanya Reinmanorom
8 อน. / PP.
เกียรติชัย อึ้งวิศิษฏ์วงศ์
Kiattichai Ungvisitwong
1 กำหนดการสมนาการจัดการทุนมูลนิธิโรตารีภาค3330 ปี 57-58
อิมแพค
2 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
3 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
4 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
9 อน. / PP.
จักรกริศน์ กนกกันฑพงษ์
Chakkrit Kanokkantapong
10 อน. / PP.
ชุติภักคณิศ พชรนรเสฏฐ์
Chutipakanit Pacharanoraset
11 อน. / PP.
อัจฉราวัลยิ์ ศิริโชติ
Acharawon Sirichote
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
4 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
5 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
6 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
7 การอบรมทีมงานภาค 3330 ปีบริหาร2558-2559
โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบฯ
8 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 1) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
9 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
10 งานราตรีผู้ว่าการภาค3330 ปี 2014 - 2015
โรงแรมเอเชีย
11 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
12 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
13 ประชุมรวมรอบเช้า
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
14 การอบรม Grant Management
โรงแรมซี
15 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
16 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
17 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
18 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
19 Foundation Night
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
20 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
21 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
12 อน. / PP.
นุชรัตน์ ชีวเจริญกุล
Nucharat Cheewacharoenkul
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 กำหนดการสมนาการจัดการทุนมูลนิธิโรตารีภาค3330 ปี 57-58
อิมแพค
4 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
5 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
6 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
7 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
13 อน. / PP.
สุชาติ ไชยวานิช
Suchat Chaivanich
1 การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่
14 อน. / PP.
กมลรัตน์ เตชะศรี
Kamonrat Tachase
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
4 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
15 อน. / PP.
ธนพล รอดกูล
Tanapon Rodkul
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
3 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
4 การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่
16 อน. / PP.
ณัฐกฤตา อ่อนเกตุพล
Natkrita Aonketpon
1 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
2 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
3 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
4 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ
5 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
6 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
7 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
8 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
17 อน. / PP.
วันนา ทองใหญ่
Wanna Thongyai
1 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
2 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
3 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
4 อบรมคณะกรรมการ YEO
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
5 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
6 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
7 ประชุมรวมรอบเช้า
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
8 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
9 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
10 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
11 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
12 Foundation Night
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
13 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
14 การสัมนาเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
15 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
18 อน. / PP.
คนัช บุญหนุนทรัพย์
Kanuch Bunnunsub
1 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
2 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
3 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
4 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
5 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
6 Foundation Night
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
7 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
19 รทร. / RTN.
พรนภา เจิ้ง
Pornnapha Zheng
20 รทร. / RTN.
พิชัย เอี่ยวเล็ก
Pichai ฎฟไสำป
21 รทร. / RTN.
กิตติศักดิ์ วิจิตต์
Kittisak Wijit
22 รทร. / RTN.
ศรินทิพย์ พะยัติ
Sarintip Payat
23 รทร. / RTN.
พฤกษา ลีรักพานิช
Preuksa Leerakpanich
24 รทร. / RTN.
พงศธร ทองพูลเอียด
Pongsatorn Tongpoolead
25 รทร. / RTN.
-ดร.ชนานิศ -ประทุมทอง
Chananit Pratomthong
26 รทร. / RTN.
อมรรัตน์ ศรีวุฒิชาญ
Amornrat Sriwuttichan
1 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
2 Foundation Night
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
27 รทร. / RTN.
เอลิยา เพชรรักษ์
Aliya Petrak
 

สมาชิกใหม่ที่รอ ID 0 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name