Language: ,

ชื่อสโมสรโรตารีี : สิชล-นครศรี Sichon-Nakhonsri


Export To Excel
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 32 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name
1 นย. / P.
จงจิต ฉิมมุสิก
Chongchit Chimmusik
1 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
2 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
3 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
4 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
5 งานสถาปนา นายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
6 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
7 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
8 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
9 YEO
โรงแรมซี
10 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
11 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
12 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
13 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
14 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
15 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
2 นยก. / CP.
จินตนา ธนวณิชชา
Jintana Thanawanitcha
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
4 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
5 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
6 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
7 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
8 อบรมคณะกรรมการ YEO
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
9 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
10 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
11 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
12 YEO
โรงแรมซี
13 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
14 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
15 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
โรงแรมไดมอนพลาซา
16 Foundation Night
โรงแรมไดมอนพลาซา
3 นยล. / PE.
พรทิพย์ เลิศวาสนา
Pornthip Lertwasana
1 ประชุมรวมรอบเช้า
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
2 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
3 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
4 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
5 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
6 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
7 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
8 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
9 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
4 อน. / PP.
ยุพา หนูเกื้อ
Yupa Nookeua
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
3 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
4 กำหนดการสมนาการจัดการทุนมูลนิธิโรตารีภาค3330 ปี 57-58
อิมแพค
5 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
6 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
7 การประชุมผู้แทนสโมสร ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
8 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
9 งานราตรีผู้ว่าการภาค3330 ปี 2014 - 2015
โรงแรมเอเชีย
10 การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่
11 การสัมนามูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรม สโมสรภาค 3330
โรงแรมประจวบสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์
12 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
13 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
14 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ
15 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
16 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
17 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
18 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
19 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
20 การอบรม Grant Management
โรงแรมซี
21 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
22 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
23 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
24 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
25 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
26 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
27 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
28 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
29 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
30 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
31 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
5 อน. / PP.
จำรัส เพชรทับ
Jamrat Patthub
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
3 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
4 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
5 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
6 งานสถาปนา นายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
7 การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 ปี2559-2560 พื้นที่1-14
โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท
8 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
9 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
10 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
11 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
6 อน. / PP.
ประสิทธิ์ หนูเกื้อ
Prasit Nookeua
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
3 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
4 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
5 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
6 การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่
7 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
8 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
9 การประชุมสรุปกิจกรรม ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
10 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
11 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
12 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
13 การอบรม Grant Management
โรงแรมซี
14 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
15 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
16 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
17 การสัมมนาภาพลักษณ์
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
18 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
19 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
20 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
21 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
22 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
23 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
โรงแรมไดมอนพลาซา
7 อน. / PP.
ดำเนิน มาทอง
Damnoen Mathong
1 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
2 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
3 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
4 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
5 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
6 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
7 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
8 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
9 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
10 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
11 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
12 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
โรงแรมไดมอนพลาซา
13 Foundation Night
โรงแรมไดมอนพลาซา
8 รทร.ดร. / RTN.Dr.
วาสนา ศรีไพโรจน์
Wassana Sripairoj
9 รทร. / RTN.
ทิพวัลย์ อ่องผู้ดี
Thippawan Ongphudee
10 รทร. / RTN.
ปารดา สุวรรณวงศ์
parada suwanvong
11 รทร. / RTN.
แพรวนภา คุณาชล
Praewnapa Kunachon
12 รทร. / RTN.
นงนภัส ย้อยนวล
Nongnapat Yoinual
13 รทร. / RTN.
นันทกา คลิ้งคล้า่ย
Nantaka Klingklai
14 รทร. / RTN.
รตินันท์ ไทยสม
Ratinun thaisom
15 รทร. / RTN.
ขวัญตา นิติธรรมวุฒิ
Khwata Nitithammawut
16 รทร. / RTN.
จิราพร สพานทอง
Jirapom Sapathong
17 รทร. / RTN.
กรรณิกา ด้วงใส
Kannika Duangsai
18 รทร. / RTN.
จารุณี เจริญพักตร์
๋๋Jarunee Charaenphak
19 รทร. / RTN.
วีระ เจริญพักตร์
Weera Charaenphak
20 รทร. / RTN.
วิญญู ใจอารีย์
Winyoo Jaiaree
21 รทร. / RTN.
อุดม ธนวณิชชา
Udom Thanawanitcha
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
3 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
4 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
5 YEO
โรงแรมซี
22 รทร. / RTN.
สุวิทย์ ยัสพันธุ์
Suwit Yassapun
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
3 งานราตรีผู้ว่าการภาค3330 ปี 2014 - 2015
โรงแรมเอเชีย
4 การอบรม Grant Management
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
5 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
6 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
7 การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 ปี2559-2560 พื้นที่1-14
โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท
8 การประชุมสรุปกิจกรรม ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
9 อบรมคณะกรรมการ YEO
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
10 YEO
โรงแรมซี
11 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
12 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
23 รทร. / RTN.
ประจักษ์ ชุมทอง
Prajug Chumthong
24 รทร. / RTN.
ศิริมา ธีระนานนท์
Sirima Teerananon
1 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
2 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
3 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
4 งานสถาปนา นายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
5 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
6 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
7 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
8 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
9 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
10 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
25 รทร. / RTN.
นรินาฏ ใจอารีย์
Narinad ๋Jaiaree
26 รทร. / RTN.
เดชา จิ๋วพัฒนกุล
Dacha Jiwpatthanakul
1 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
2 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
3 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
4 การประชุมสรุปกิจกรรม ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
5 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
6 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
7 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
8 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
9 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
27 รทร. / RTN.
อรวรรณ สินบำรุง
Orawan Sinbamrung
1 งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมทวินโลตัส
2 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
3 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
4 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
5 งานสถาปนา นายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
6 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
7 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
8 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
28 รทร. / RTN.
สุณีภรณ์ จินดานิล
Suneeporn Jindanil
29 รทร. / RTN.
อำนวย พอใจ
Amnuay Porjai
1 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
2 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
3 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
30 รทร. / RTN.
กัญญาวีร์ แก้วชุม
Kanyawee Kaewchum
1 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
2 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
3 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
4 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
31 รทร. / RTN.
เขมณภัทร ฉิมมุสิก
Khemnapat Chimmusik
32 รทร. / RTN.
ไพรมณี กุลศรี
Praimanee Kulsri
 

สมาชิกใหม่ที่รอ ID 0 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name