Language: ,

ชื่อสโมสรโรตารีี : ตะกั่วป่า Takuapa


Export To Excel
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 12 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name
1 นย. / P.
อัญชุลี เอี๋ยวสกุล
Anchulee Eiawskul
1 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
2 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
3 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
4 Foundation Night
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
5 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
6 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
7 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
8 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
9 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
โรงแรมไดมอนพลาซา
2 นยก. / CP.
ประเสริฐ จันทร์พลงาม
Prasert Chanpolngam
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
4 กำหนดการสมนาการจัดการทุนมูลนิธิโรตารีภาค3330 ปี 57-58
อิมแพค
5 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
6 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
ป่าตองรีสอร์ท ภูเก็ต
7 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
8 การประชุมผู้แทนสโมสร ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
9 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 1) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
10 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
11 งานราตรีผู้ว่าการภาค3330 ปี 2014 - 2015
โรงแรมเอเชีย
12 การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่
13 การสัมนามูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรม สโมสรภาค 3330
โรงแรมประจวบสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์
14 การอบรม Grant Management
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
15 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
16 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
17 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ
18 การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 ปี2559-2560 พื้นที่1-14
โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท
19 การประชุมสรุปกิจกรรม ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
20 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
21 ประชุมรวมรอบเช้า
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
22 การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
23 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
24 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
25 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
26 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
27 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
28 Foundation Night
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
29 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
30 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
31 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
โรงแรมไดมอนพลาซา
32 Foundation Night
โรงแรมไดมอนพลาซา
3 นยล. / PE.
ดนตรี ศรีสุวรรณ
Donsri Srisuwan
1 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
โรงแรมไดมอนพลาซา
4 ผชภ. / AG.
เอกบุตร ชินโสภณพันธ์
Eakbut Chinsophonphan
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
ป่าตองรีสอร์ท ภูเก็ต
4 การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่
5 การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
โรงแรมซี
6 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
5 อน.นพ. / PP.Dr.
นิวรรณ จันทวงศ์
Niwan Jantawong
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
4 การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่
5 การสัมนามูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรม สโมสรภาค 3330
โรงแรมประจวบสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์
6 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
7 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
8 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
9 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
10 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
11 การสัมมนาภาพลักษณ์
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
12 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
13 Foundation Night
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
14 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
15 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
16 การอบรม Grant Management
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
17 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
6 อน. / PP.
เอมอร สิงห์แก้ว
Em-Orn Singkaew
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
4 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
5 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
6 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
7 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
8 อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ
9 การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 ปี2559-2560 พื้นที่1-14
โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท
10 การประชุมสรุปกิจกรรม ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
11 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
12 ประชุมรวมรอบเช้า
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
13 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
14 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
15 YEO
โรงแรมซี
16 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมซี
17 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
18 การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
19 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
20 Foundation Night
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
21 การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
22 การสัมนาเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
23 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
7 อน. / PP.
สาธินี แซ่โง้ว
Sathinee Saekow
1 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
2 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
8 อน. / PP.
รุ่งนภา ศักดิ์ศรีสุวรรณ
Rungnapha Saksrisuwan
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
3 การพัฒนาสมาชิกภาพ/มูลนิธิโรตารี/ผู้ฝึกอบรมสโมสร
โรงแรมริเวอร์
4 งานประกวดรางวัล
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
5 การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
6 งานราตรีผู้ว่า การภาค
โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
7 งานประชุมเจ้าหน้าที่ YEO
อิมแพค
8 กำหนดการสมนาการจัดการทุนมูลนิธิโรตารีภาค3330 ปี 57-58
อิมแพค
9 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
10 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
ป่าตองรีสอร์ท ภูเก็ต
11 การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
12 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 1) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
13 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
14 งานราตรีผู้ว่าการภาค3330 ปี 2014 - 2015
โรงแรมเอเชีย
15 การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่
16 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
17 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
18 การประชุมสรุปกิจกรรม ภาค 3330 โรตารีสากล
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
19 การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
9 รทร. / RTN.
นภาพร นาคอุดม
Naphaporn Nak-Udom
10 รทร. / RTN.
ยุทธพงศ์ ตันทอง
Yutthaphong Tanthong
11 รทร. / RTN.
พรจันทร์ ศรีฟ้า
Pornchan Srifa
1 การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
2 การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการภาค3330 ประจำปี 57-58 (DTA)
อิมแพค
3 การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
โรงแรมเอเชีย กทม.
4 งานราตรีผู้ว่าการภาค3330 ปี 2014 - 2015
โรงแรมเอเชีย
5 การอบรมภาค 3330 (DTA)
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
6 งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
12 รทร. / RTN.
เฉลิมพล ธาดามลิวรรณ
Chalermpol Tadamaliwan
 

สมาชิกใหม่ที่รอ ID 0 ท่าน
ลำดับ
No.
รูป
Image
ตำแหน่ง
Position
ชื่อ-สกุล
Name
ประวัติการประชุม
Meeting Name